Drukuj | Zamknij |

Skillport/Books24x7 — Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2012

Firma SkillSoft — pionier w dziedzinie nauczania — oferuje chmurowe rozwiązania edukacyjne dla klientów na całym świecie, w tym dla korporacji, rządów, uczelni oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Niniejsze warunki, w tym oświadczenie dotyczące ochrony prywatności i plików cookie zawarte w niniejszym dokumencie jako odniesienie (zwane dalej łącznie „Warunkami użytkowania”), odnoszą się do programów i usług edukacyjnych Skillport i Books24x7 (zwanych dalej „Usługami”) oraz środowisk online dostępnych za pośrednictwem wszystkich domen i subdomen witryn skillport.com i books24x7.com, jak również witryn utworzonych przez SkillSoft for Customers and Resellers w celu realizacji Usług (zwanych dalej łącznie „Witrynami”).

Witryny i Usługi są dostępne dla Użytkowników (definicja poniżej) bezpośrednio lub za pośrednictwem innej organizacji oferującej dostęp do Witryn i Usług na mocy umowy z firmą SkillSoft, np. pracodawcy Użytkownika (zwanej dalej „Klientem”). Firma SkillSoft współpracuje także ze sprzedawcami, którzy udostępniają Witryny i Usługi Użytkownikom na zasadzie subskrypcji (zwanymi dalej „Sprzedawcami”). Nie dotyczą one publicznych witryn www.skillsoft.com ani domen najwyższego poziomu witryn www.skillport.com i www.books24x7.com, w których znajdują się dodatkowe informacje na temat Usług.

Od czasu do czasu SkillSoft może aktualizować Warunki użytkowania, aby umieścić w nich odniesienie do najnowszych praktyk lub technologii mających wpływ na użytkowanie Witryn. SkillSoft zaleca Użytkownikowi regularne przeglądanie Warunków użytkowania w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Data ostatniej wersji lub aktualizacji jest widoczna u góry Warunków użytkowania poniżej tytułu. KORZYSTAJĄC Z WITRYN, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI UŻYTKOWANIA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z WITRYN.

Wyrazy „SkillSoft”, „my” lub „nasze” w niniejszym tekście odnoszą się do spółki SkillSoft Ireland Limited i/lub jej podmiotów stowarzyszonych, zależnych oraz osób upoważnionych przez SkillSoft. Osoby upoważnione do korzystania z Witryn bezpośrednio lub jako użytkownicy Klienta lub Sprzedawcy firmy SkillSoft są dalej określane mianem „Użytkownik” lub „Ty”.

Rola SkillSoft względem Klienta i Użytkownika. W niektórych przypadkach Witryny i związane z nimi Usługi są udostępniane poszczególnym Użytkownikom na mocy pisemnej umowy, zawieranej bezpośrednio między Skillsoft a danym Użytkownikiem lub między Skillsoft a Klientem lub Sprzedawcą Skillsoft, w którym to przypadku Klient lub Sprzedawca udostępnia Usługi i Witryny poszczególnym Użytkownikom upoważnionym przez Klienta lub Sprzedawcę (zwanej dalej „Umową o świadczenie usług”). Odpowiednia Umowa o świadczenie usług obowiązuje w stopniu, w jakim jej zapisy nie kolidują z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Dostęp do Witryn i korzystanie z nich, w tym ich treści, funkcji, wszelkich mikrowitryn, blogów, grup dyskusyjnych i innych forów interaktywnych bądź internetowych dla treści lub przekazów generowanych przez Użytkownika, w tym także funkcji inGenius (zwanych dalej „Forami internetowymi”), będących częścią Witryn podlega zarówno niniejszym Warunkom użytkowania, jak i odpowiedniej Umowie o świadczenie usług.

Własność i użytkowanie materiałów. Witryny są własnością SkillSoft i mogą być obsługiwane przez SkillSoft albo Klientów lub Sprzedawców SkillSoft na mocy Umowy o świadczenie usług. O ile nie zostało postanowione inaczej, wszystkie funkcje i treści w Witrynach lub odnoszące się do nich, w tym informacje i inne materiały, znaki towarowe, formy przestrzenne, logotypy, ilustracje, układy i projekty produktów, ikony, obrazy, oprawa graficzna, grafiki, fotografie, teksty, dane, audio, oprogramowanie i infrastruktura, jak również wybór, skład i układ tych elementów (zwane razem „Zawartością witryny”), z wyjątkiem generowanych przez Użytkowników treści publikowanych na Forach internetowych, są własnością SkillSoft lub są używane przez SkillSoft na mocy licencji udzielanej przez podmioty zewnętrzne. Witryny, w całości lub we fragmentach, oraz cała Zawartość witryny są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi, znakami usług, nazwami handlowymi i innym prawami własności. Wszelkie tego typu prawa są zastrzeżone. Klient, Sprzedawca ani Użytkownik nie może uzyskać dostępu ani korzystać z Witryn i żadnej ich części w żadnym celu innym niż wyświetlanie Zawartości witryny i korzystanie z Usług udostępnianych w Witrynach zgodnie z Umową o świadczenie usług. SkillSoft nie jest właścicielem żadnych treści publikowanych, przesyłanych lub przekazywanych za pośrednictwem Witryny przez Użytkownika. Odpowiednio Klient, Sprzedawca bądź Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wygenerowane przez Użytkowników treści i przekazy w Witrynach. O ile Umowa o świadczeniu usług nie stanowi inaczej w odniesieniu do upoważnionych Użytkowników Klienta lub Sprzedawcy, każdy Użytkownik niniejszym udziela SkillSoft nieodwołalnej, trwałej, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie (i upoważnianie innych do korzystania) z wytworzonych przez Użytkownika treści do dowolnych celów związanych z działalnością SkillSoft w zakresie rozwiązań szkoleniowych.

Łącza. Witryny oraz wszelkie inne treści publikowane na Forach internetowych mogą zawierać łącza do witryn zewnętrznych (zwanych dalej „Powiązanymi witrynami”), w tym witryn Klienta lub Sprzedawcy, które podlegają warunkom korzystania i zasadom ochrony prywatności ustalanym przez ich odpowiednich właścicieli i operatorów. Powiązane witryny nie są kontrolowane przez SkillSoft ani też SkillSoft i Klienci oraz Sprzedawcy SkillSoft nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość. Te łącza są umieszczane wyłącznie dla wygody Użytkownika i ani SkillSoft, ani Klienci lub Sprzedawcy SkillSoft nie wspierają zawartości Powiązanych witryn i nie są zaangażowani w ich obsługę. Ani SkillSoft, ani Klienci i Sprzedawcy SkillSoft nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody lub straty spowodowane przez lub związane z korzystaniem z lub poleganiem na zawartości, towarach lub usługach dostępnych za pośrednictwem Powiązanych witryn.

Fora internetowe. Fora internetowe mają na celu udostępnianie Użytkownikom wartościowych materiałów w wybranych zakresach tematycznych. Wiele treści umieszczanych na Forach internetowych jest udostępnianych przez Użytkowników zewnętrznych i nie pochodzą one od SkillSoft. Odpowiednio Klient, Sprzedawca bądź Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wygenerowane przez Użytkowników treści lub przekazy publikowane za pośrednictwem Forum internetowego lub Witryny. Ani SkillSoft, ani Klienci i Sprzedawcy SkillSoft nie ponoszą odpowiedzialności za żadne generowane przez Użytkowników treści publikowane na Forum internetowym lub w Witrynie. SkillSoft nie ponosi też odpowiedzialności za jakąkolwiek komunikację wśród Użytkowników, Sprzedawców i Klientów realizowaną za pośrednictwem Forum internetowego lub Witryn.

Niedozwolone zachowania. Użytkownicy korzystający z Witryn nie mogą:

Brak potwierdzenia i gwarancji. SkillSoft oraz Klienci i Sprzedawcy SkillSoft nie monitorują ani nie kontrolują zawartości Forum internetowego i tym samym nie oferują żadnych potwierdzeń ani gwarancji w przedmiocie zgodności z prawdą, dokładności lub niezawodności jakichkolwiek publikowanych przekazów ani nie wspierają żadnych opinii wyrażanych w postach. Zawartość bloga Skillport lub jakiegokolwiek innego Forum internetowego jest odzwierciedleniem opinii jej autorów i nie jest tożsame z opiniami, planami ani strategiami SkillSoft ani Klientów lub Sprzedawców SkillSoft. SkillSoft, Klienci i Sprzedawcy SkillSoft nie mają żadnego obowiązku aktualizowania, poprawiania ani modyfikowania żadnych stwierdzeń wyrażonych przez autorów publikacji. Użytkownik polega na materiałach z Witryny na własną odpowiedzialność.

Procedura wyłączenia. SkillSoft albo Klienci lub Sprzedawcy SkillSoft mogą, w określonych okolicznościach i wedle własnego uznania, usunąć lub wyłączyć dostęp do Zawartości witryny lub wszelkich innych treści w Witrynach, w tym treści generowanych przez Użytkowników, jeśli uznają lub otrzymają powiadomienie, że określone materiały mogą naruszać prawa innych podmiotów. W przypadku Witryn administrowanych przez SkillSoft właściciel praw autorskich, który uzna, że jego dzieło zostało skopiowane z naruszeniem tych praw, powinien przekazać informacje, o których mowa poniżej,Gregowi Porto pocztą na adres 107 Northeastern Blvd., Nashua, NH 03062 lub telefoniczne pod numer (603) 821-3623. W przypadku Witryn administrowanych przez Klienta lub Sprzedawcę właściciel praw autorskich, który uzna, że jego dzieło zostało skopiowane z naruszeniem tych praw, powinien przekazać informacje, o których mowa poniżej, bezpośrednio Sprzedawcy lub Klientowi. Jeśli właściciel praw autorskich nie ma danych kontaktowych do właściwego Klienta lub Sprzedawcy, SkillSoft może przekazać te informacje. W obu przypadkach należy podać następujące informacje:

W przypadku Witryn administrowanych przez SkillSoft i jeśli treści generowane przez Użytkownika zostały usunięte, a zdaniem Użytkownika dany materiał nie narusza praw autorskich, może on korzystać z materiału zgodnie z obowiązującym prawem lub uzyskał pozwolenie od właściciela praw autorskich, Użytkownik może wysłać kontrzawiadomienie, korzystając z tych samych danych kontaktowych powyżej. W przypadku Witryn administrowanych przez Klienta lub Sprzedawcę i jeśli treści generowane przez Użytkownika zostały usunięte, a zdaniem Użytkownika dany materiał nie narusza praw autorskich, może on korzystać z materiału zgodnie z obowiązującym prawem lub uzyskał pozwolenie od właściciela praw autorskich, Użytkownik może wysłać kontrzawiadomienie bezpośrednio do Sprzedawcy lub Klienta. Jeśli Użytkownik nie dysponuje danymi kontaktowymi Klienta lub Sprzedawcy, SkillSoft może udostępnić takie dane kontaktowe.

Mimo że SkillSoft oraz Klienci i Sprzedawcy SkillSoft nie ponoszą odpowiedzialności za treści generowane przez Użytkowników, przekazy ani zachowanie Użytkowników udzielających się na Forum internetowym, SkillSoft oraz Klienci lub Sprzedawcy SkillSoft mogą w każdej chwili wyłączyć, zamknąć, zawiesić lub podjąć inne wymagane działania w odniesieniu do takich treści, przekazów lub zachowań, jeśli uzyskają informacje, że takie treści, przekazy bądź zachowania są niezgodne z prawem, mogą stanowić wykroczenie bądź dawać podstawę do odpowiedzialności cywilnej lub naruszają niniejsze Warunki użytkowania.

Niezależnie od powyższego SkillSoft oraz Klienci i Sprzedawcy SkillSoft zastrzegają sobie prawo do edycji, odmowy publikacji lub usunięcia dowolnych innych informacji lub materiałów z Witryn, którymi administrują, w całości lub we fragmencie, z dowolnej przyczyny i wedle własnego uznania. Ani SkillSoft, ani Klienci lub Sprzedawcy SkillSoft nie podnoszą odpowiedzialności za realizację bądź brak realizacji takich czynności.

Brak obowiązku monitorowania. O ile nie ma wyraźnego zapisu w odpowiedniej Umowie o świadczenie usług, ani SkillSoft, ani Klienci lub Sprzedawcy SkillSoft nie mają obowiązku monitorowania żadnego Forum internetowego ani Witryny, w tym w zakresie usuwania materiałów niezgodnych z prawem, nieprecyzyjnych, obraźliwych lub nieodpowiednich, ani też materiałów, które w inny sposób naruszają zapisy niniejszych Warunków użytkowania. Niezależnie od powyższego, zgodnie z odpowiednią Umową o świadczenie usługi SkillSoft oraz Klienci i Sprzedawcy SkillSoft zastrzegają sobie prawo do monitorowania wykorzystania Witryn w każdym momencie.

Odpowiedzialność Użytkowników w zakresie użytkowania Witryn i pobierania Zawartości witryny. Każdy Użytkownik otrzymuje niepowtarzalną nazwę użytkownika oraz hasło umożliwiające dostęp do Witryny. Użytkownik ponosi wyłączoną odpowiedzialność za korzystanie ze swojej nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik nie może udostępniać, ujawniać ani przekazywać hasła żadnym osobom trzecim. W razie podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa hasła Użytkownik ma obowiązek natychmiast poinformować o takim naruszeniu SkillSoft albo Klienta lub Sprzedawcę administrującego Witryną. Następnie odpowiednio SkillSoft, Klient lub Sprzedawca anuluje hasło i wyda Użytkownikowi nowe hasło. Obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie, że korzystanie z Witryn pod jego nazwą użytkownika oraz hasłem jest zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania. Użytkownik zgadza się zwolnić SkillSoft, Klientów i Sprzedawców SkillSoft, podmioty stowarzyszone, podmioty zależne, dyrektorów, przedstawicieli i pracowników oraz powiązane z Witrynami podmioty zewnętrzne z odpowiedzialności za wszelkie szkody, koszty lub wydatki powstałe na skutek niewłaściwego korzystania z Witryn przez Użytkownika, a także inne osoby przy użyciu nazwy użytkownika i hasła Użytkownika. SkillSoft oraz Klienci i Sprzedawcy SkillSoft zastrzegają sobie prawo do anulowania w dowolnym momencie hasła Użytkownika i tym samym dostępu Użytkownika do Witryn bez zwrotu kosztów, jeżeli Użytkownik złamie postanowienia niniejszych Warunków użytkowania lub jeśli SkillSoft albo Klienci lub Sprzedawcy SkillSoft wedle własnego uznania stwierdzą, że zachowanie Użytkownika w związku z korzystaniem z Witryny jest niedopuszczalne.

W zależności od rodzaju subskrypcji Użytkownik może mieć prawo do pobierania niektórych Zawartości witryny, rozdziałów lub zawartości typu rozdział zgodnie ze wskazaniami w Witrynie za pośrednictwem łącza pobierania. W zależności od Zawartości witryny liczba pobrań przez Użytkownika może być ograniczona zgodnie z informacjami na stronie pobierania w Witrynie. Pobrane materiały można drukować lub przechowywać na dysku twardym wyłącznie na użytek własny i nie wolno ich udostępniać innym osobom. Użytkownik ma prawo do korzystania z pobranych materiałów w okresie opłaconej subskrypcji i musi usunąć i/lub w inny sposób pozbyć się wszelkiej Zawartości witryny pobranej z Witryn po wygaśnięciu subskrypcji na korzystanie z Witryn.

Wyłączenie. Zgodnie z postanowieniami odpowiedniej Umowy o świadczenie usług SkillSoft oraz Klienci i Sprzedawcy SkillSoft zastrzegają sobie prawo do wyłączenia dostępu i zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Witryn oraz jakichkolwiek ich części wyłącznie wedle własnego uznania. Takie wyłączenie może nastąpić bez żadnego wcześniejszego powiadomienia. Ponadto ani SkillSoft, ani Klienci czy Sprzedawcy SkillSoft nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek wyłączenie Użytkownikowi dostępu do Witryn.

Brak gwarancji. O ILE NIE ZOSTANIE OKREŚLONE INACZEJ W UMOWIE O ŚWIADCZENIE USŁUGI, WITRYNY I CAŁA ICH ZAWARTOŚĆ SĄ UDOSTĘPNIANE W POSTACI „TAKIEJ, JAKA JEST” BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO SKILLSOFT, KLIENCI I SPRZEDAWCY SKILLSOFT ORAZ ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE, PODMIOTY ZALEŻNE, DYREKTORZY, PRZEDSTAWICIELE I PRACOWNICY ORAZ POWIĄZANE Z WITRYNAMI PODMIOTY ZEWNĘTRZNE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI DO TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, RĘKOJMI, NIENARUSZALNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI LUB PRAW STRON TRZECICH. SKILLSOFT, KLIENCI I SPRZEDAWCY SKILLSOFT ORAZ ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE, PODMIOTY ZALEŻNE, DYREKTORZY, PRZEDSTAWICIELE I PRACOWNICY ORAZ POWIĄZANE Z WITRYNAMI PODMIOTY ZEWNĘTRZNE NIE GWARANTUJĄ, ŻE WITRYNY LUB ZAWARTOŚĆ WITRYNY SĄ WOLNE OD BŁĘDÓW LUB WIRUSÓW, BĘDĄ DZIAŁAŁY BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB SĄ ZGODNE ZE WSZYSTKIMI KONFIGURACJAMI SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA. SKILLSOFT, KLIENCI I SPRZEDAWCY SKILLSOFT ORAZ ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE, PODMIOTY ZALEŻNE, DYREKTORZY, PRZEDSTAWICIELE I PRACOWNICY ORAZ POWIĄZANE Z WITRYNAMI PODMIOTY ZEWNĘTRZNE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI W ZAKRESIE DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB JAKOŚCI TREŚCI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, A UŻYTKOWNIK, KLIENT ANI SPRZEDAWCA NIE BĘDZIE DOMAGAŁ SIĘ OD SKILLSOFT ODSZKODOWANIA W ZWIĄZKU Z TYM SAMYM.

Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH SKILLSOFT, KLIENCI, SPRZEDAWCY SKILLSOFT, ICH PODMIOTY STOWARZYSZONE, PODMIOTY ZALEŻNE, DYREKTORZY, PRZEDSTAWICIELE, PRACOWNICY ANI TEŻ ZWIĄZANE Z WITRYNAMI PODMIOTY ZEWNĘTRZNE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEGO UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ OSOBY WNOSZĄCEJ ROSZCZENIE ZA POŚREDNICTWEM UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEGO INNEGO KLIENTA ANI SPRZEDAWCY ZA (1) PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB WTÓRNE STRATY LUB SZKODY; LUB (2) WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYN BĄDŹ ZAWARTOŚCI WITRYNY, UTRATĘ CZASU, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ ZYSKÓW LUB UTRATĘ REPUTACJI WYNIKAJĄCĄ LUB POWIĄZANĄ Z UŻYTKOWANIEM WITRYN LUB DZIAŁAŃ ALBO BRAKU DZIAŁAŃ SKILLSOFT LUB WITRYN LUB ZAWARTOŚCI DOSTĘPNEJ ZA POŚREDNICTWEM WITRYN, NAWET JEŚLI EWENTUALNOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD BYŁA DO PRZEWIDZENIA. UŻYTKOWNICY, KLIENCI I SPRZEDAWCY ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKILLSOFT, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, DYREKTORÓW, PRZEDSTAWICIEL, PRACOWNIKÓW ORAZ ZWIĄZANYCH Z WITRYNAMI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH JEST OGRANICZONA WYŁĄCZNIE DO SZKÓD BEZPOŚREDNICH UŻYTKOWNIKA I W ŻADNYM RAZIE NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (50 USD).

Uwaga dla abonentów ze Stanu Kalifornia. Zgodnie z par. 1789.3 Kodeksu Cywilnego Stanu Kalifornia niniejsza uwaga stanowi dla Użytkowników Witryny informację w następujących kwestiach:

Usługi są świadczone przez SkillSoft Ireland Limited i SkillSoft Corporation z siedzibą w 107 Northeastern Blvd., Nashua, NH 03062. Aktualny cennik dla poszczególnych abonentów można uzyskać pod adresem support@skillsoft.com. SkillSoft zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i narzucenia nowych stawek.

Wszelkie skargi lub zapytania dotyczące Witryn prosimy kierować do SkillSoft: pocztą elektroniczną na adres support@skillsoft.com, telefonicznie pod numer (866) 754-5435 lub pocztą tradycyjną na adres: SkillSoft, Attn: SkillSoft Legal Department, 107 Northeastern Boulevard, Nashua, NH 03062.

Prawo właściwe. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków użytkowania jest prawo Stanu New Hampshire dla regionu Ameryki Północnej; prawo Singapuru dla regionu Azji i Pacyfiku; prawo Anglii i Walii dla regionu Unii Europejskiej lub prawo New Brunswick dla regionu Kanady. Prawem właściwym dla wszelkich innych regionów jest domyślne prawo Stanu New Hampshire w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania są niemożliwe do wyegzekwowania, zostaną one usunięte, a pozostałe zapisy pozostaną w mocy.

Uwagi i pytania dotyczące Witryn należy kierować pocztą elektroniczną na adres support@skillsoft.com, lub pocztą tradycyjną na adres: SkillSoft, Attn: SkillSoft Legal Department, 107 Northeastern Boulevard, Nashua, NH 03062.